JUDr. Katarína Dolnáková

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2007.
V roku 2011 obhájila rigoróznu prácu na tému „Zánik, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového
spoluvlastníctva manželov“ a bol jej udelený titul Juris doctor.

 

Počas štúdia absolvovala odbornú stáž v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky
a ďalšie praktické skúsenosti získala v advokátskej kancelárii Mgr. Michala Šalinga.
Profesionálne skúsenosti ako advokátska koncipientka získavala už od roku 2007,
a to v advokátskej kancelárii Mgr. Michala Šalinga a neskôr v advokátskej kancelárii
JUDr. Tomáša Kozovského.

 

Od apríla 2011 po zložení advokátskych skúšok s vyznamenaním je zapísaná v zozname
advokátov Slovenskej advokátskej komory a pôsobí ako samostatná advokátka.

 

Katarína Dolnáková sa zúčastnila mnohých odborných kurzov a seminárov, je zároveň členom
programu Nadácie Pontis Advokáti Pro Bono a príležitostne sa venuje aj prednáškovej činnosti.